Tìm kiếm bài viết học tập

Trọng tâm kiến thức tiếng Anh thi THPT Quốc gia đầy đủ nhất!

Bạn cần phải ôn luyện những vùng kiến thức nào để chinh phục đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh? Bài viết hôm nay PREP sẽ tổng hợp cho bạn trọng tâm kiến thức tiếng Anh về phát âm, từ vựng và ngữ pháp, đồng thời cung cấp bộ tài liệu cực chi tiết cho bạn ôn thi hiệu quả tại nhà. Hãy xem ngay nào!
Trọng tâm kiến thức tiếng Anh thi THPT Quốc gia đầy đủ nhất!
Trọng tâm kiến thức tiếng Anh thi THPT Quốc gia đầy đủ nhất!

I. Tổng hợp trọng tâm kiến thức tiếng Anh THPT Quốc gia

1. Trọng tâm phát âm

1.1. Cách phát âm

Cách phát âm của đuôi -s:

trọng tâm kiến thức tiếng anh, trọng tâm kiến thức ôn thi thptqg môn Tiếng Anh pdf
Cách phát âm của đuôi -s
trọng tâm kiến thức tiếng anh, trọng tâm kiến thức ôn thi thptqg môn Tiếng Anh pdf
Cách phát âm của đuôi -s
trọng tâm kiến thức tiếng anh, trọng tâm kiến thức ôn thi thptqg môn Tiếng Anh pdf
Cách phát âm của đuôi -s

 •  
  • /s/: khi âm tận cùng trước -s là /p/, k/, /f/, /θ/, /t/.
  • /ɪz/: khi trước -s là: ch, sh, ss, x, ge, ce, se.
  • /z/: khi âm tận cùng trước -s là nguyên âm và các phụ âm còn lại.

Cách phát âm của đuôi -ed:

trọng tâm kiến thức tiếng anh, trọng tâm kiến thức ôn thi thptqg môn Tiếng Anh pdf
Cách phát âm của đuôi -ed:

 •  
  • /t/: khi âm tận cùng trước -ed là /s/, /tʃ/, /ʃ/, /k/, /p/, /f/.
  • /id/: khi trước -ed là /t/ và /d/.
  • /d/: khi âm tận cùng trước -ed là nguyên âm và các phụ âm còn lại.

Tham khảo thêm bài viết: 

3 Quy tắc phát âm ED trong tiếng anh dễ hiểu và đơn giản!

3 quy tắc phát âm S, ES trong tiếng Anh chuẩn chỉnh nhất bạn nên “nằm lòng”!

1.2. Cách đánh trọng âm

Các bạn hãy ghi nhớ trọng tâm kiến thức tiếng Anh các quy tắc đánh trọng âm sau:

Đối với từ 2 âm tiết:

 •  
  • Quy tắc 1: Đa số các động từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ hai. Ví dụ: destroy /dɪˈstrɔɪ/, maintain /meɪnˈteɪn/
  • Quy tắc 2: Đa số các danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ nhất. Ví dụ: mountain /ˈmaʊn.tən/, pretty /ˈprɪt.i/
  • Quy tắc 3: Một số từ vừa mang nghĩa danh từ hoặc động từ thì: Nếu là danh từ trọng âm vào âm tiết thứ nhất; nếu là động từ thì trọng âm vào âm tiết thứ hai. 
  • Quy tắc 4: Trọng âm không rơi vào âm /ɪ/ và không bao giờ rơi vào âm /ə/. Ví dụ: result /rɪˈzʌlt/, offer /ˈɒf.ər/.

Đối với từ có 3 âm tiết trở lên:

 •  
  • Quy tắc 1: Hầu hết các từ tận cùng là đuôi; IC, IAN, ICS, SION, TION thì trọng âm rơi vào âm liền kề trước nó. Ví dụ: scientific /ˌsaɪənˈtɪf.ɪk/, precision /prɪˈsɪʒ.ən/.
  • Quy tắc 2: Hầu hết các từ tận cùng là các đuôi: EE, ADE, ESE, EER, OO, EETE, OON, IQUE, AIRE thì trọng âm nhấn vào chính các âm này. Ví dụ: refugee /ˌref.juˈdʒiː/.
  • Quy tắc 3: Hầu hết các từ tận cùng là: AL, Y, FUL thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên. Ví dụ: beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/, natural /ˈnætʃ.ər.əl/, ability /əˈbɪl.ə.ti/
  • Quy tắc 4: Các tiền tố không bao giờ có trọng âm mà thường nhấn trọng âm vào âm thứ hai. Ví dụ: illegal /ɪˈliː.ɡəl/, unable /ʌnˈeɪ.bəl/.
  • Quy tắc 5: Các từ kết thúc là đuôi EVER thì trọng âm nhấn chính vào âm đó. Ví dụ: however /ˌhaʊˈev.ər/, whenever /wenˈev.ər/.

Đối với từ ghép: 

 •  
  • Quy tắc 1: Danh từ ghép có trọng âm nhấn vào âm tiết đầu tiên. Ví dụ: film-maker /ˈfɪlmˌmeɪ.kər/, raincoat /ˈreɪŋ.kəʊt/, sunrise /ˈsʌn.raɪz/.
  • Quy tắc 2: Tính từ ghép có trọng âm nhấn vào âm tiết thứ nhất. Nếu tính từ ghép mà từ đầu tiên là tính từ/trạng từ hoặc kết thúc là đuôi ED thì trọng âm rơi vào âm thứ hai. Ví dụ: well-done /ˌwel ˈdʌn/, home-sick /ˈhəʊm.sɪk//ˈtrʌstˌwɜː.ði/.
  • Quy tắc 3: Động từ ghép có trọng âm nhấn vào âm ghép thứ hai. Ví dụ: overcome /ˌəʊ.vəˈkʌm/, understand /ˌʌn.dəˈstænd/, undertake /ˌʌn.dəˈteɪk/.

Tham khảo thêm bài viết:

15+ quy tắc đánh dấu trọng âm trong tiếng Anh đơn giản và dễ nhớ nhất

2. Trọng tâm từ vựng

Đối với từ vựng, các bạn hãy học trọng tâm kiến thức tiếng Anh phần từ vựng với 10 topics sau đây:

2.1. Topic 1: “People and Society”

Từ vựngPhát âmNghĩaVí dụ
Proposal (n)/prəˈpəʊzl/Lời cầu hôn, lời đề xuấtWhen John asked Anna to marry him, she immediately accepted this proposal
Conflict (v,n)

/kənˈflɪkt/ (v)

/ˈkɒnflɪkt/ (n)

Xung độtThere was a conflict between the teams that happened in the match last night.
Familiar (adj)/fəˈmɪliə(r)/Thân thuộcThis brand has become a familiar sight in the world.

2.2. Topic 2: “Change and Technology”

Từ vựngPhát âmNghĩaVí dụ
Innovation (n)/ˌɪnəˈveɪʃn/Sự cải tiến, đổi mớiThis brand is very interested in product design and innovation.
Flexible (adj)/ˈflek.sə.bəl/Linh hoạtThe company needs to recruit people who are flexible in work settlement
Potential (n,adj)/pəˈtenʃl/Tiềm năngAnna has the potential capacity to be the company director.

2.3. Topic 3: “Weather and Environment”

Từ vựngPhát âmNghĩaVí dụ
Endangered (adj)/ɪnˈdeɪndʒəd/Gặp nguy hiểmThe white lion is an endangered species. 
Extreme (adj)/ɪkˈstriːm/Khắc nghiệt, cực đoan.The extreme weather makes many people sick.
Forecast (n)/ˈfɔː.kɑːst/Dự báoMy father heard the weather forecast daily.

2.4. Topic 4: “The media”

Từ vựngPhát âmNghĩaVí dụ
Critic (n)/ˈkrɪt.ɪk/Nhà phê bìnhCritics say that plan is a short-sighted view.
Article (n)/ˈɑː.tɪ.kəl/Bài báoPeter has written many articles for the BBC.
Informative (adj)/ɪnˈfɔː.mə.tɪv/Cung cấp nhiều thông tinThis is an informative book.

2.5. Topic 5: “Change and Nature”

Từ vựngPhát âmNghĩaVí dụ
Disaster (n)/dɪˈzɑːstə(r)/  Thảm họaThe storm last week was a disaster.
Awareness (n)/əˈweə.nəs/Sự nhận thứcPeter has written many articles for the BBC.
Habitat (n)/ˈhæbɪtæt/Môi trường sốngSome animals have to change their habitat because of environmental pollution.

Tham khảo thêm bài viết:

10 chủ đề từ vựng tiếng Anh THPT Quốc gia trọng tâm giúp các sĩ tử ôn luyện thi hiệu quả (Phần 1)

2.6. Topic 6: “Work and Business”

Từ vựngPhát âmNghĩaVí dụ
Investment (n)/ɪnˈvestmənt/  Sự đầu tưThe careless investment made him bankrupt.
Efficient (adj)/ɪˈfɪʃ.ənt/Hiệu quảThis machine is more efficient than the old one.
Colleague (n)/ˈkɒl.iːɡ/Đồng nghiệpMy colleagues are very friendly.

2.7. Topic 7: “Education and Learning”

Từ vựngPhát âmNghĩaVí dụ
Academic (adj)/ˌæk.əˈdem.ɪk/Thuộc về học thuậtIELTS is an academic exam.
Knowledgeable (adj)/ˈnɒl.ɪ.dʒə.bəl/Thông thạo, am tườngAnna’s extremely knowledgeable about marketing.
Qualification (n)/ˌkwɒl.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/Bằng cấpQualification  is important when applying for a job.

2.8. Topic 8: “Health and Fitness”

Từ vựngPhát âmNghĩaVí dụ
Infection (n)/ɪnˈfekʃn/Sự lây nhiễmThe infection of Covid-19 is very fast.
Undergo (v)/ˌʌn.dəˈɡəʊ/Trải quaAnna underwent several operations last year.
Operation (n)/ˌɒpəˈreɪʃn/Phẫu thuậtJenny needs an operation on her arm.

2.9. Topic 9: “Entertainment”

Từ vựngPhát âmNghĩaVí dụ
Exhibition (n)/ˌek.səˈbɪʃ.ən/Cuộc triển lãmThe art exhibition takes place tomorrow night.
Outstanding (adj)/ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/Cuộc triển lãmAnna is the outstanding person in the crowd.
Tedious (adj)/ˈtiːdiəs/Nhàm chánThis is a tedious job.

2.10. Topic 10: “The law and Crime”

Từ vựngPhát âmNghĩaVí dụ
Evidence (n)/ˈevɪdəns/Bằng chứngThe police have enough evidence to convict her.
Justice (n)/ˌaʊtˈstæn.dɪŋ//ˈdʒʌstɪs/Victims in this lawsuit are calling for justice.
Arrest (v)/əˈrest/Bắt giữThe police have just arrested 3 thieves yesterday.

Tham khảo thêm bài viết:

10 chủ đề từ vựng tiếng Anh THPT Quốc gia trọng tâm giúp các sĩ tử ôn luyện thi hiệu quả (Phần 2)

3. Trọng tâm ngữ pháp

1.1. Tense – Thì

Bạn cần nhớ được trọng tâm kiến thức tiếng Anh của 12 thì cơ bản sau:

1.2. Clause – Mệnh đề

Bạn hãy nhớ trọng tâm kiến thức tiếng Anh của 2 loại mệnh đề sau:

 •  
  • Adverbial clauses (Mệnh đề trạng ngữ): dùng để bổ nghĩa cho mệnh đề khác. Mệnh đề trạng ngữ luôn là mệnh để phụ. Thường mở đầu với các liên từ như: while, although, so that…
  • Relative clause (Mệnh đề quan hệ): Là mệnh đề đứng ngay sau danh từ mà nó thay thế để bổ nghĩa cho các danh từ đó. Mệnh đề quan hệ luôn có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ, mở đầu bởi một đại từ quan hệ hay một trạng từ quan hệ.

Tham khảo thêm bài viết:

Mệnh đề trạng ngữ – Kiến thức ngữ pháp về Adverb clauses trong tiếng Anh

Kiến thức ngữ pháp về mệnh đề quan hệ – Relative clauses trong tiếng Anh

1.3. Reported Speech – Câu tường thuật trong tiếng Anh

Câu tường thuật cũng thuộc trọng tâm kiến thức tiếng Anh thi THPT Quốc gia. Dùng để thuật lại lời nói dưới dạng gián tiếp. Thông thường có 2 sự thay đổi lớn trong câu tường thuật đó là sự thay đổi về thì và từ.

Tham khảo thêm bài viết: 

Chinh phục kiến thức ngữ pháp về câu tường thuật trong tiếng Anh

1.4. Conditional Sentence – Câu điều kiện 

Phần ngữ pháp không thể bỏ qua trong trọng tâm kiến thức tiếng Anh đó chính là câu điều kiện, sau đây là công thức của ba loại câu điều kiện cơ bản:

trọng tâm kiến thức tiếng anh, trọng tâm kiến thức ôn thi thptqg môn Tiếng Anh pdf
Conditional Sentence – Câu điều kiện

Câu điều kiện loại 1:

If S + V (hiện tại đơn), S + will/ can/ may + V nguyên thể

→ S + will/ can/ may + V nguyên thể if S + V hiện tại đơn

Câu điều kiện loại 2:

If S + V (quá khứ đơn), S + would/ could/ might + V nguyên thể

→  S + would/ could/ might + V nguyên thể if S + V quá khứ đơn

Câu điều kiện loại 3:

If S + V (quá khứ hoàn thành), S + would/ could/ might + have + P2

→ S + would/ could/ might + have + P2 if S + V quá khứ hoàn thành

Tham khảo thêm bài viết:

1.5. Passive Voice – Câu bị động

trọng tâm kiến thức tiếng anh, trọng tâm kiến thức ôn thi thptqg môn Tiếng Anh pdf
Passive Voice – Câu bị động

 

Trọng tâm kiến thức tiếng Anh tiếp theo đó chính là Câu bị động, được dùng nhằm nhấn mạnh đến đối tượng của hành động. Thời của động từ ở câu bị động phải chia theo thời ở câu chủ động. 

Tham khảo đầy đủ bài viết: 

II. Download tài liệu trọng tâm kiến thức tiếng Anh thi THPT Quốc gia

Download ngay file PDF bộ tài liệu trọng tâm kiến thức tiếng Anh được PREP tổng hợp chi tiết trong link dưới đây để ôn thi tiếng anh THPT Quốc gia hiệu quả tại nhà bạn nhé:

DOWNLOAD FILE PDF TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH

Trên đây là tổng hợp trọng tâm kiến thức tiếng Anh giúp bạn có cái nhìn tổng quát để ôn luyện hiệu quả. PREP chúc bạn học tập thật tốt và chinh phục được điểm số mong muốn trong kỳ thi tới nhé!

CEO Tú Phạm
Thạc sỹ Tú Phạm
Founder/CEO at Prep
Nhà sáng lập Nền tảng luyện thi thông minh Prep. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và luyện thi, Thầy Tú đã giúp hàng ngàn học viên đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Bên cạnh đó, Thầy Tú Phạm cũng là chuyên gia tham vấn trong các chương trình của Hội Đồng Anh và là diễn giả tại nhiều sự kiện, chương trình và hội thảo hàng đầu về giáo dục.
Xem thêm

Bình luận

0/300 ký tự

Đăng ký tư vấn lộ trình học

Bạn hãy để lại thông tin, Prep sẽ liên hệ tư vấn cho mình ngay nha!

bg contact
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Mã số doanh nghiệp: 0109817671
Địa chỉ: Số nhà 20 Ngách 234/35 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Trụ sở văn phòng: NO.21-C2 KĐT Nam Trung Yên, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội
VỀ PREP
Giới thiệuTuyển dụng
KẾT NỐI
TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI
Download App StoreDownload Google Play
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ PREP
Phòng luyện ảo - trải nghiệm thực tế - công nghệ hàng đầu.
Hotline: 0931 42 8899
Địa chỉ: Số nhà 20 Ngách 234/35 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy chứng nhận hoạt động đào tạo, bồi dưỡng số 1309/QĐ-SGDĐT ngày 31 tháng 07 năm 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp
CHỨNG NHẬN BỞI
Bộ Công ThươngsectigoDMCA.com Protection Status