Word Formation là gì? Tìm hiểu về thành lập từ trong tiếng Anh

spot_img

Word Formation (thành lập từ) là một trong những phần kiến thức quan trọng trong tiếng Anh. Nắm được kiến thức về Word Formation sẽ giúp vốn từ vựng của bạn ngày càng mở rộng và nâng cao hơn. Trong bài viết hôm nay, PREP xin chia sẻ đến bạn lý thuyết về Word Formation cũng như bí kíp làm dạng bài Word Formation đạt điểm tối đa. Tham khảo ngay nhé!

Word Formation
Word Formation

I. Word formation là gì?

Word formation là gì? Word formation (thành lập từ) là quá trình tạo ra một từ mới bằng cách sử dụng các thành phần như tiền tố hay hậu tố. Word formation đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển một vốn từ vựng phong phú, thay vì nhớ nhiều từ riêng lẻ, ta có thể hiểu cách cấu tạo từ để tạo ra từ mới. Hơn nữa, nắm được Word formation giúp bạn dễ dàng đoán và hiểu ý nghĩa của một từ mới. Ví dụ:

Từ gốc

Từ mới

Ý nghĩa

Ví dụ

Employ (động từ)

Employee (danh từ)

Nhân viên

The company hired a new employee to work in the marketing department. (Công ty đã thuê một nhân viên mới làm việc ở bộ phận tiếp thị.)

Employer (danh từ)

Người sử dụng lao động/Nhà tuyển dụng/ Chủ công ty

The employer fired John for not completing the tasks in the past quarter. (Sếp đã sa thải John vì không hoàn thành công việc trong quý vừa qua.)

Employment (danh từ)

Việc làm

The government is taking measures to increase employment opportunities for the local population. (Chính phủ đang thực hiện các biện pháp để tăng cơ hội việc làm cho người dân địa phương.)

Employed (tính từ)

Có việc làm

Despite the economic challenges, Ms.Smith remained employed throughout the recession. (Bất chấp những thách thức kinh tế, cô Smith vẫn có việc làm trong suốt thời kỳ suy thoái.)

Unemployed (tính từ)

Thất nghiệp

After losing his job, Peter was unemployed for several months before finding a new opportunity. (Sau khi mất việc, Peter trải qua thời gian thất nghiệp vài tháng trước khi tìm được cơ hội mới.)

Employable (tính từ)

Có thể tuyển dụng

Continuous learning and development make individuals more employable in today’s competitive job market. (Học tập và phát triển không ngừng giúp các cá nhân có cơ hội việc làm cao hơn trong thị trường việc làm cạnh tranh ngày nay.)

Employability (danh từ)

Khả năng được tuyển dụng/ khả năng có việc làm/ kỹ năng hành nghề

The training program focuses on enhancing the employability of recent graduates. (Chương trình đào tạo tập trung vào việc nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên mới tốt nghiệp.)

Word formation là gì?
Word formation là gì?

II. Cách thành lập danh từ, động từ, tính từ và trạng từ tiếng Anh

Vậy Word Formation của danh từ, động từ, tính từ và trạng từ, có những quy tắc gì? Dưới đây PREP đã sưu tầm và tổng hợp giúp bạn các quy tắc thành lập danh từ, động từ, tính từ, trạng từ phổ biến. Tham khảo ngày nhé!

1. Cách thành lập Danh từ

Thành lập danh từ

Cấu trúc

Ví dụ

Ý nghĩa

Thêm hậu tố vào sau động từ.

V + –tion/–ation

To invent ➞ Invention

Phát minh

To admire ➞ Admiration

Sự ngưỡng mộ

V + –ment

To develop ➞ Development

Sự phát triển

V + –ence/-ance

To exist ➞ Existence

Sự tồn tại

To perform ➞ Performance

Màn trình diễn

V + –er/-or (chỉ người/vật)

To teach ➞ Teacher

Giáo viên

To instruct ➞ Instructor

Người hướng dẫn

To calculate ➞ Calculator

Máy tính

V + –ar/–ant/–ee (chỉ người)

To lie ➞ Liar

Người nói dối

To attend ➞ Attendant

Người tham dự

To employ ➞ Employee

Nhân viên

V + –ing

To learn ➞ Learning

Việc học

V + –age

To pack ➞  Package

Gói đồ/ bưu kiện

Thêm hậu tố vào sau danh từ.

N + –ship

Scholar ➞ Scholarship

Học bổng

N + –ism

Hero ➞ Heroism

Chủ nghĩa anh hùng

N + -ist

Journal ➞ Journalist

Nhà báo

Thêm hậu tố vào sau tính từ.

Adj + –ism

Racial ➞ Racialism

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

Adj + –ness

Rich ➞ Richness

Sự giàu có

Adj + -ence

Silent ➞ Silence

Sự im lặng

Thêm tiền tố vào trước danh từ.

Super + N

Star ➞ Superstar

Siêu sao

Under + N

Ground ➞Underground

Dưới mặt đất

Sur + N

Face ➞ Surface

Bề mặt

Sub + N

Way ➞ Subway

Tàu ngầm

Cách thành lập Danh từ
Cách thành lập Danh từ

2. Cách thành lập Tính từ

Thành lập danh từ

Cấu trúc

Ví dụ

Ý nghĩa

Thêm hậu tố và sau danh từ.

N + –ful

Care ➞ Careful

Cẩn thận

N + –less

Power ➞ Powerless

Vô năng

N + –ly

Friend ➞ Friendly

Thân thiện

N + –y

Sun ➞ Sunny

Có nắng

N + –ous

Danger ➞ Dangerous

Nguy hiểm

N + –ish

Fool ➞ Foolish

Ngốc nghếch

N + –en

Wood ➞ Wooden

Làm bằng gỗ

N + –al

Nature ➞ Natural

Tự nhiên

Thêm hậu tố vào sau động từ.

V + –able

To manage ➞ Manageable

Có thể quản lý được

V + –ible

To access ➞ Accessible

Có thể truy cập được

V + –tive

To talk ➞ Talkative

Hoạt ngôn

Thêm tiền tố vào trước tính từ.

Super + Adj

Abundant ➞ Superabundant

Rất dồi dào

Under + Adj

Developed ➞ Underdeveloped

Kém phát triển

Over + Adj

Populated ➞ Overpopulated

Quá đông dân

Thêm tiền tố vào trước tính từ (mang nghĩa phủ định).

Un + Adj

Happy ➞ Unhappy

Không vui

In + Adj

    Dependant ➞ Independant

Độc lập

Im + Adj

Possible ➞ Impossible

Không thể

Ir + Adj

Regular ➞ Irregular

Bất thường

Il + Adj

Legal ➞ Illegal

Vi phạm pháp luật

Kết hợp một danh từ với một quá khứ phân từ để tạo tính từ ghép.

N + past participle

Hand + made ➞ Hand-made

Được làm thủ công

Kết hợp well/ill với một quá khứ phân từ.

Well/ill + past participle

Well + known ➞ Well-known

Nổi tiếng

Ill + prepared ➞ Ill-prepared

Chuẩn bị chưa tốt

Cách thành lập Tính từ
Word formation là gì? Cách thành lập Tính từ

3. Cách thành lập Động từ

Thành lập danh từ

Cấu trúc

Ví dụ

Ý nghĩa

Thêm hậu tố “-ise” hoặc “-ize” vào sau danh từ hoặc tính từ.

N/Adj + –ise/ –ize

Industrial ➞ Industrialize 

Công nghiệp hóa

Thêm tiền tố “out” vào nội động từ để tạo thành ngoại động từ.

Out + intransitive V → transitive V

Number ➞ Outnumber

Nhiều hơn về số lượng

Thêm tiền tố “en” vào trước danh từ, tính từ hoặc một động từ khác.

En + N/Adj/V

Force ➞ Enforce

Ép buộc/Thi hành/Làm cho có hiệu lực

Thêm hậu tố “en” vào sau tính từ.

Adj + –en

Short ➞ Shorten

Rút ngắn

Thêm tiền tố vào trước động từ.

Over + V

React ➞ Overreact

Phản ứng thái quá

Under + V

Undergo

Trải qua/Chịu đựng

Cách thành lập Động từ
Word formation là gì? Cách thành lập Động từ

4. Cách thành lập Trạng từ

Thành lập danh từ

Cấu trúc

Ví dụ

Ý nghĩa

Thêm tiền tố vào sau tính từ.

Adj + – ly/-ally

Careful ➞ Carefully

Một cách cẩn thận

Classic ➞ Classically

Một cách kinh điển/ cổ điển

Thêm hậu tố “-fold” vào sau số đếm.

Number+ -fold

Three ➞ Threefold

Gấp 3 lần

Cách thành lập Trạng từ
Word formation là gì? Cách thành lập Trạng từ

III. Các quy tắc cần tuân thủ khi thành lập từ

Dưới đây là một số lưu ý về những quy tắc cần tuân thủ khi thành lập từ mà PREP tổng hợp được. Preppies hãy tham khảo ngay nhé!

 • Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với từ gốc, hãy cố gắng phân tích từ loại và vai trò của từ đó trong câu.
 • Trong hầu hết các trường hợp, phần đầu của từ gốc vẫn giữ nguyên, ngay cả khi thêm tiền tố vào trước đó. Ví dụ: Từ gốc “Responsible (adj): trách nhiệm ➞ Irresponsible (adj): vô trách nhiệm” khi ta thêm tiền tố “Ir-” vào trước thì phần đầu “Res-” không thay đổi.
 • Khi thêm hậu tố, có nhiều trường hợp bạn sẽ phải loại bỏ một hoặc nhiều chữ cái cuối cùng của từ. Ví dụ: Từ gốc “Silent (adj): yên lặng ➞ Silence (n): sự yên lặng” khi chuyển đổi loại từ từ tính từ sang danh từ, ta phải loại bỏ “-t” ở cuối và thêm “-ce”. Tuy nhiên, có những từ như “movement”, hậu tố được thêm vào mà không có bất kỳ thay đổi nào về cách viết của từ gốc.
 • Dưới đây là cách nhận biết dễ dàng với các đuôi danh từ, đuôi tính từ, đuôi động từ, đuôi trạng từ thường gặp:
  • Danh từ kết thúc bằng ‘er’, ‘or’, ‘ist’, ‘ian’, ‘ion’, ‘ment’, ‘ness’, và ‘ity’.
  • Động từ kết thúc bằng ‘ise’, ‘ate’ và ‘en’.
  • Tính từ kết thúc bằng ‘able’, ‘ible’, ‘ive’, ‘ic’, ‘ed’, ‘ing’ và ‘al’.
  • Trạng từ thường kết thúc bằng ‘ly’.
 • Khi hình thành các từ ghép, hãy thêm dấu gạch nối nếu cần thiết, và không phải hai từ khi kết nối lại với nhau đều tạo thành từ có nghĩa. Ví dụ:
  • Well-behaved (adj): cư xử đúng mực ✅
  • Well-eaten (vô nghĩa) ❌
 • Việc chuyển từ thì này sang thì khác trong 12 thì khác nhau trong tiếng Anh cũng có thể được coi là một kiểu  thành lập từ.
 • Tính từ so sánh cũng có thể thuộc vào word formation. Trong trường hợp tính từ ngắn, mức độ so sánh hơn và so sánh nhất được hình thành bằng cách thêm “-er” và “-est” sau tính từ. Mức độ so sánh và so sánh nhất của các từ 2 âm tiết trở lên được hình thành bằng cách sử dụng “more” và “most” trước tính từ.

IV. Bí kíp làm dạng bài Word formation trong đề thi tiếng Anh

Word formation là bài tập xuất hiện rất nhiều trong các bài kiểm tra và bài thi tiếng Anh. Hãy cùng PREP tham khảo những mẹo dưới đây để nắm trọn điểm dạng bài này nhé!

1. Xác định từ loại

Dạng bài tập Word formation thường yêu cầu người học điền từ loại đúng vào ô trống còn thiếu: Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ. Bạn có thể dựa vào từ phía trước, phía sau, hay từ nối để xác định được loại từ cần điền ở đây là gì.

Ví dụ: My father is a fast _______. (run). Với câu ví dụ này, dựa vào từ đằng trước ô trống “fast – tính từ”, thì sau nó cần một danh từ. Nhiệm vụ của bạn là tìm word formation danh từ của động từ “run”.

2. Đọc nghĩa câu/đoạn văn

Sau khi đã xác định được từ loại, bạn cần xem xét ý nghĩa ở chỗ trống cần điền là gì. Ví dụ: My father is a fast _______. (run). Động từ “run” khi chuyển sang danh từ sẽ có 2 dạng: “running (việc chạy) và runner (người chạy)”. Vậy ý nghĩa của câu ví dụ: Cha tôi là_______nhanh, chứng tỏ đáp án đúng là “runner”.

3. Thử tiền tố/hậu tố vào từ gốc

Khi làm bài thi, bạn không thể xác định được loại từ cần điền cũng như không biết nghĩa của từ đó thì phải làm sao? Mẹo chính là thêm các hậu tố, tiền tố bạn biết vào từ gốc. Sau đó, vận dụng khả năng nhận biết mặt chữ để chọn từ vựng đem lại cảm giác thân quen nhất.

Ví dụ: We have been fighting for fairness and _______. (equal). Với câu này, đầu tiên chúng ta sẽ xác định loại từ cần điền là danh từ, ý nghĩa tạm dịch “sự công bằng”. Vậy những đuôi danh từ thường thấy là: equaltion, equalness, equality, equalhood, equalnance, equalnence, equalment,… Thật ra bản thân chúng ta biết nhiều từ vựng hơn chúng ta tưởng, đặc biệt là khả năng nhận mặt chữ. Từ phần danh sách được liệt kê trên, chúng ta có thể dễ dàng chọn đáp án là “Equality – sự công bằng”.

Mặc dù mẹo làm Word Formation này thiên hướng cảm tính, nhưng hãy làm mọi cách để hoàn thành bài tập, thay vì bỏ qua và sau này lại tiếc nuối bạn nhé.

V. Bài tập về Word Formation có đáp án

Để hiểu sâu hơn và vận dụng được các kiến thức lý thuyết trên, hãy cùng PREP hoàn thành 2 bài tập nhanh dưới đây nhé!

1. Bài tập

Bài tập 1. Chia dạng đúng của từ trong các câu dưới đây:

 1. Having a strong __________ is important for a happy and fulfilling life. (Friend)
 2. The country has a rich cultural heritage and is known for its __________ festivals. (Nation)
 3. Many breakthroughs in medicine are the result of years of dedicated __________. (Search)
 4. The band played an energetic and __________ set that had the audience all dancing. (Music)
 5. Environmentalists work tirelessly to promote the __________ of our planet for future generations. (Conserve)

Bài tập 2: Tìm và sửa lỗi sai trong các câu dưới đây:

 1. Mr. Peter is responsibility for dealing with customer’s complaints.
 2. Keep silent! You are so noise.
 3. We have to be careless when riding our bikes on the streets. 
 4. The old man walked slow to the park. 
 5. The author’s happily is communicated through his song. 

2. Đáp án

Bài tập 1:

 1. Friendship
 2. National
 3. Research
 4. Musical
 5. Conservation

Bài tập 2:

 1. responsibility ➞ responsible 
 2. noise ➞ noisy
 3. careless ➞ careful
 4. slow ➞ slowly
 5. happily ➞ happiness

Hy vọng kiến thức mà PREP chia sẻ trên đây đã giúp bạn nắm được Word formation là gì, cách thành lập Word formation thông dụng nhất, cùng với bài tập Word Formation kèm đáp án chi tiết. Chúc các bạn chinh phục tiếng Anh thành công!

5/5 - (1 bình chọn)
spot_img
Tú Phạm
Founder/ CEO at prepedu.com

Thạc sĩ Tú Phạm – Nhà sáng lập Nền tảng luyện thi thông minh Prep.vn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và luyện thi, Thầy Tú đã giúp hàng ngàn học viên đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Thầy cũng là chuyên gia tham vấn trong các chương trình của Hội Đồng Anh và là diễn giả tại nhiều sự kiện, chương trình và hội thảo hàng đầu về ngôn ngữ.
Prep.vn - nền tảng học luyện thông minh, kết hợp giáo dục và công nghệ với sứ mệnh giúp mọi học sinh dù ở bất cứ đâu đều nhận được chất lượng giáo dục tốt nhất; mang đến trải nghiệm học và luyện thi trực tuyến như thể có giáo viên giỏi kèm riêng. Bên cạnh đội ngũ giảng viên chuyên gia TOP đầu, Prep.vn còn sử dụng trí tuệ nhân tạo với khả năng phân tích trải nghiệm người học, tạo ra nội dung học tương tác cao và không gian luyện thi ảo nhằm khắc phục tình trạng thiếu thực hành, tương tác ở các lớp học truyền thống.

Theo dõi Thạc Sĩ Tú Phạm

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

HÁI LỘC ĐẦU NĂM – PREP PHÁT “SIÊU LÌ XÌ” NHẢ VÍA ĐẠT 7.0+ IELTS CHO 33 BẠN DUY NHẤT!!! 🎋

Tết nhất xong xuôi rồi, giờ là lúc quyết tâm bắt tay thực hiện mục tiêu năm mới đạt 7.0+. Không “xắn tay áo"...

DUY NHẤT 28 SLOTS: GIẢM 28%, TẶNG THÊM 45 NGÀY LUYỆN ĐỀ CÙNG BỘ TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN CÔNG PHÁ 800+ TOEIC 

Trước 2024 dự kiến nhiều biến động, chứng chỉ TOEIC sẽ là tấm vé thông hành, giúp bạn nắm chắc mọi cơ hội trong...

Tăng 2 band điểm kỹ năng Speaking – Writing, đạt 7.5 IELTS nhờ bộ đôi phòng ảo của Prep

Biết đến Prep qua một số người bạn đã từng học và đạt 7.0 IELTS, sau khi tìm hiểu và thấy nền tảng đáp...

Sinh viên năm cuối chinh phục 6.5 IELTS với bí quyết tự luyện IELTS tại nhà

Trước áp lực từ yêu cầu xét tốt nghiệp của trường và giấc mơ du học Singapore, cô sinh viên năm cuối Thùy Dương...

Tăng 200 điểm, “gặt hái” 935 điểm TOEIC sau gần 1 năm học cùng Prep

Là sinh viên năm 3 chuyên ngành Logistics trường Đại học Thăng Long, Ngọc Anh hiểu được tầm quan trọng của việc chuẩn bị...

Năm mới khởi đầu mới, vui mừng chào đón 20 bạn học viên điểm cao IELTS

Trong niềm vui mừng chào đón năm mới 2024, tháng 1 vừa qua, Prep cũng nhận được phiếu báo điểm của 20 bạn học...

Thành công chinh phục 7.0 IELTS cùng trợ thủ đắc lực VSR – VWR

Học luyện thi IELTS vốn không phải là hành trình dễ dàng nên Yến Nhi (Học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Bắc Kạn)...

10 phút mỗi ngày, bí quyết luyện thi IELTS Speaking đạt 6.5 trong 3 tháng

Học mãi không lên được band điểm, cô bạn Minh Châu lớp 12 đã từng rất nản trên con đường chinh phục IELTS -...

Kinh nghiệm nâng band thần tốc từ 4.5 lên 7.5 IELTS của cô bạn 2K6

Với quỹ thời gian eo hẹp và lịch trình bận rộn của học sinh cuối cấp, Thu Trang vẫn cố gắng dành thời gian...

Hành trình bật band 7.5 IELTS của Kim Tuyến và “người thầy – người bạn đồng hành Prep”

Vốn làm quen với IELTS từ khá sớm, cũng từng học qua các lớp học offline, online và tự học nhưng phải đến khi...

Để lại bình luận của bạn

Nội dung
Please enter your name here

Follow prepedu.com

Học viên điểm cao ⭐