Category:

5 phút phân biệt Either or và Neither nor chi tiết trong tiếng Anh!

spot_img

Either or và Neither nor – hai cấu trúc tiếng Anh vô cùng phổ biến, dễ dàng sử dụng trong giao tiếp cũng như trong các bài thi tiếng Anh thực chiến. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng chính xác 2 cấu trúc này. Vậy nên, hãy bỏ ra 5 phút đọc bài viết này, cùng prepedu.com phân biệt chi Either or và Neither nor chi tiết trong tiếng Anh nhé!

5 phút phân biệt Either or và Neither nor chi tiết trong tiếng Anh!
5 phút phân biệt Either or và Neither nor chi tiết trong tiếng Anh!

I.  Tổng quan về Either or trong tiếng Anh

Trước khi đi phân biệt chi tiết giữa Either or và Neither nor trong tiếng Anh, hãy cùng prepedu.com đi tìm hiểu kỹ lưỡng về định nghĩa, cấu trúc và cách dùng của Either or và Neither nor trong tiếng Anh bạn nhé. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu Either or trước nha!

1. Either or là gì?

Either…or có nghĩa là “hoặc…hoặc” được dùng trong tiếng Anh để nói về khả năng có thể xảy ra đồng thời với hai đối tượng được nhắc đến trong câu. Ví dụ:

  • My younger brother wants to ask either my father or mother about this question (Em trai tôi muốn hỏi bố hoặc mẹ về câu hỏi đó).
  • Either I or you will go to the Tom’s house to join the night party (Tôi hoặc bạn sẽ đến nhà Tom để tham gia bữa tiệc đêm).
Either or là gì?
Either or là gì?

2. Cấu trúc Either or trong tiếng Anh

Để biết cách sử dụng chính xác Either or trong tiếng Anh, hãy nằm lòng cấu trúc sau đây:

Either + Danh từ/ Đại từ + or + Danh từ/ Đại từ

Either N1 or N2 + V (chia theo N2)…

Ví dụ:

  • My Mon usually eats bread or cereal for breakfast (Mẹ tôi thường xuyên ăn bánh mỳ hoặc ngũ cốc cho bữa sáng).
  • Either Linh or her best friend is invited to the night party (Linh hoặc bạn thân của cô ấy sẽ được mời tối bữa tiệc đêm).

3. Cách dùng Either or trong tiếng Anh

 • Either or đứng đầu câu: dùng cho câu khẳng định, danh từ hoặc mệnh đề sẽ đóng vai trò là chủ ngữ trong câu tiếng Anh. Trong trường hợp này, chúng ta chia động từ theo danh từ thứ 2 (sau từ “or”). Ví dụ:
   • Either he or I get this offer job (Anh ấy hoặc tôi nhận được công việc đề nghị này).
   • Either my mother pay for the meal or my older brother pay for it (Hoặc mẹ tôi hoặc anh trai tôi sẽ thanh toán cho bữa ăn).
 • Either or đứng giữa câu: dùng cho câu khẳng định trong tiếng Anh, nhằm để nối các thành phần lại với nhau. Ví dụ:
   • He will choose either coffee or tea (Anh ấy sẽ chọn cà phê hoặc trà).
   • This dog is either grumpy or sad. (Con chó đó hoặc là cộc cằn hoặc là buồn).

II.  Tổng quan về Neither nor trong tiếng Anh

Tiếp theo, để phân biệt Either or và Neither nor chính xác trong tiếng Anh, hãy cùng prepedu.com tìm hiểu ý nghĩa, cấu trúc và cách dùng của Neither nor nhé!

1. Neither nor là gì?

Neither…nor có nghĩa là “không… cũng không”. Neither…nor được sử dụng khi phủ định đồng thời cả 2 đối tượng được nhắc đến trong câu. Ví dụ:

   • She likes neither juice nor smoothie (Cô ấy không thích nước trái cây hay sinh tố).
   • This cup of tea neither hot nor cold (Cốc trà đó không nóng cũng chẳng lạnh).
Neither nor là gì?
Neither nor là gì?

2. Cấu trúc Neither nor trong tiếng Anh

Để biết cách sử dụng chính xác Neither nor trong tiếng Anh, hãy nằm lòng cấu trúc sau đây:

Neither N1 nor N2 + V

Neither + Danh từ/ Đại từ + Nor + Danh từ/ Đại từ

Ví dụ:

  • My girlfriend eat food including neither garlic nor onion. (Bạn gái tôi không ăn thực phẩm chứa hành và tỏi).
  • Neither Nam or his friends are going to the meeting (Cả Nam và bạn anh ấy không được mời tham gia cuộc họp).

3. Cách dùng Neither nor trong tiếng Anh

 • Neither nor đứng đầu câu: Neither nor thường dùng cho câu phủ định tiếng Anh, mang ý nghĩa “không…cũng không”. Động từ trong câu sẽ được chia theo danh từ 2 (sau từ “nor”). Ví dụ:
   • Neither my parents nor I wants my younger brother to study oversea. (Bố mẹ và tôi đều không muốn em trai tôi đi du học).
   • Neither my boyfriend find a new job nor I have to quit this job ((Bạn trai tôi không tìm công việc mới mà tôi cũng không bỏ công việc này).
 • Neither nor đứng giữa câu: Neither nor thường dùng cho câu phủ định, nhằm mục đích nối các thành phần trong câu lại với nhau. Ví dụ:
   • Neither Mrs. Hoa nor my friends want Trang to leave our team (Cả Mrs. Hoa hay bạn bè tôi đều không muốn Trang rời nhóm).
   • My girlfriend eat food including neither garlic nor onion. (Bạn gái tôi không ăn thực phẩm chứa hành và tỏi).

Phân biệt Other – Others & The other – The others – Another tiếng Anh

III. Mẹo phân biệt Either or và Neither nor trong tiếng Anh

Tham khảo ngay bảng phân biệt Either or và Neither nor chi tiết dưới đây để không bao giờ nhẫm lẫn 2 cụm từ này bạn nhé:

Cách phân biệt Either or Neither nor
Phân biệt Either or và Neither nor dựa trên cấu trúc

Bản chất Either or mang nghĩa khẳng định.

Cấu trúc Either or được dùng với ý nghĩa ngược lại hoàn toàn. Either or được sử dụng để khẳng định về 1 trong 2 nhân vật/ sự việc hoặc hiện tượng xảy ra. Ví dụ:

 • Either he or his wife will go to the theater tonight (Anh ấy hoặc vợ sẽ đến rạp phim tối nay).

Bản chất Neither nor mang nghĩa phủ định.

Cấu trúc Neither nor trong tiếng Anh được dùng với ý nghĩa phủ định hoàn toàn. Ví dụ:

 • Neither he nor his wife will go to the theater tonight (Cả anh ấy và vợ đều không đến rạp phim tối nay).
Phân biệt Either or và Neither nor dựa trên cách dùng

Either or được sử dụng trong khi xuất hiện sự lựa chọn giữa 2 khả năng có thể xảy ra của sự vật hoặc sự việc nào đó. Ví dụ:

 • Either Nam or Thanh was absent from English class yesterday (Hoặc Nam hoặc Thành đã không có mặt ở lớp tiếng Anh hôm qua).

Neither nor được sử dụng để phủ định cả 2 sự vật, sự việc hoặc hiện tượng nào đó đều không xảy ra. Ví dụ:

 • Neither Nam nor Thanh was absent from English class yesterday.
 • (Nam và Thành đều không có mặt ở lớp tiếng Anh hôm qua).

IV. Một số lưu ý về Either or và Neither nor

1. Khi Either or và Neither nor đứng ở vị trí chủ ngữ trong câu

Nếu Either or và Neither nor đứng ở vị trí chủ ngữ trong câu thì động từ ở câu đó sẽ chia theo chủ ngữ thứ hai (đứng sau từ or). Ví dụ:

  • Neither Mrs. Hoa nor my friends want Trang to leave our team (Cả Mrs. Hoa hay bạn bè tôi đều không muốn Trang rời nhóm).
  • Either he or I get this offer job (Anh ấy hoặc tôi nhận được công việc đề nghị này).

2. Cách chuyển đổi giữa Either or và Neither nor

Dưới đây là cách chuyển đổi giữa Either or và Neither nor:

Cấu trúc 1: Neither…nor = Not either…or

Cấu trúc 2: Neither…nor = and … not … either

Ví dụ:

  • Neither Hoang nor Nghia passed the test last year ➡ Not either Hoang nor Nghia passed the test last year (Hoàng và Nghĩa đều không thi đậu năm ngoái).
  • Neither Hoang nor Nghia passed the test last year ➡ Hoang didn’t pass the test last year and Nghia didn’t either (Hoàng và Nghĩa đều không thi đậu năm ngoái).

Lưu ý: Bạn nên nhớ rằng chúng ta tuyệt đối sẽ không sử dụng: “Nghia didn’t also!”.

4. Khi Either và Neither đứng một mình

  • Neither đứng một mình: trường hợp Neither đứng một mình thì nó sẽ mang nghĩa ý phủ định. Ví dụ: Neither parent came to pick her up = The mother didn’t come and the father didn’t come. (Bố và mẹ đều không đến đón cô ấy).
  • Either đứng một mình: trường hợp Either đứng một mình thì nó vẫn mang ý nghĩa phủ định và either sẽ mang ý nghĩa là một trong những đối tượng nhắc đến trong câu. Ví dụ: Either doll is mine. (Một trong số những con búp bê là của tôi).

5. Either or và Neither nor trong câu đảo ngữ

Cấu trúc Neither nor trong câu đảo ngữ:

 • S­1 + V­(phủ định) … Neither/Nor + Trợ động từ(khằng định) + S2
 • S1 + V(phủ định) …. S2 + Trợ động từ(phủ định) , either.

Ví dụ:

  • Tram didn’t go to the theater yesterday. Neither did her sister. (Trâm không tới rạp chiếu phim vào tối qua. Chị gái cô ấy cũng không).
  • “I don’t like green” (Tôi không thích màu xanh) ➡ “Neither do I” (Tôi cũng không thích màu xanh).

Cấu trúc Either or trong câu đảo ngữ:

S1 + V (dạng phủ định) …. S2 + Trợ động từ (dạng phủ định), either

Ví dụ:

  • Ninh didn’t go to work. Her friend didn’t, either. (Ninh đã không đi làm. Bạn cô ấy cũng vậy).

V. Bài tập Either or và Neither nor

Áp dụng ngay phần lý thuyết đã học trên để làm bài tập Either or và Neither nor dưới đây nhớ biết cách phân biệt Either or và Neither nor chính xác bạn nhé!

1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Either/ Neither/ Or/ Nor

  • 1. My best friend wants to eat _______ meat or fish. 
  • 2. ________ my sister nor my brother is a doctor.
  • 3. In your match, you _______ win _______ lose. It depends on your team.
  • 4. We could_______fly_______ go by train. It’s up to you.
  • 5. I need _______ my friend help _______ my brother help. I can do it all alone.

2. Khoanh tròn đáp án chính xác

 1. Neither Thang nor his classmates … going to the zoo today.
 2. is    B. were   C. are
 3. … I or my sister are singers.
 4. Not    B. Either    C. Neither
 5. My boyfriend doesn’t go on a picnic this weekend and we don’t, …

neither     B. too     C. either

 1. Chien should prepare for the tests and … should you.
 2. neither    B.  either     C. so
 3. I do not like dancing, …
 4. either     B. neither    C. too
 5. A: “My father doesn’t think she told jokes.” – B: “…”
 6. Neither do I.    B. Me, too.    C. So do I
 7. A: “My grandfather likes listening to music so much.” – B: “…”

A.Neither do I.    B. I do, too.    C. So am I. 

Đáp án:

Bài 1:

 • Either 
 • Neither
 • Either…or
 • Either…or
 • Neither…nor

Bài 2: C – B – C – C – A – A – B

 

VI. Lời Kết

Chỉ cần 5 phút để đọc và làm bài tập về Either or và Neither nor trong tiếng Anh là bạn đã nằm lòng được kiến thức ngữ pháp này rồi. Chúc bạn học luyện thi hiệu quả và chinh phục được điểm số thật cao trong các kỳ thi tiếng Anh thực chiến như IELTS, TOEIC, THPT Quốc gia nhé!

4.5/5 - (2 bình chọn)
spot_img
Tú Phạm
Founder/ CEO at prepedu.com

Thạc sĩ Tú Phạm – Nhà sáng lập Nền tảng luyện thi thông minh Prep.vn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và luyện thi, Thầy Tú đã giúp hàng ngàn học viên đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Thầy cũng là chuyên gia tham vấn trong các chương trình của Hội Đồng Anh và là diễn giả tại nhiều sự kiện, chương trình và hội thảo hàng đầu về ngôn ngữ.
Prep.vn - nền tảng học luyện thông minh, kết hợp giáo dục và công nghệ với sứ mệnh giúp mọi học sinh dù ở bất cứ đâu đều nhận được chất lượng giáo dục tốt nhất; mang đến trải nghiệm học và luyện thi trực tuyến như thể có giáo viên giỏi kèm riêng. Bên cạnh đội ngũ giảng viên chuyên gia TOP đầu, Prep.vn còn sử dụng trí tuệ nhân tạo với khả năng phân tích trải nghiệm người học, tạo ra nội dung học tương tác cao và không gian luyện thi ảo nhằm khắc phục tình trạng thiếu thực hành, tương tác ở các lớp học truyền thống.

Theo dõi Thạc Sĩ Tú Phạm

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

HÁI LỘC ĐẦU NĂM – PREP PHÁT “SIÊU LÌ XÌ” NHẢ VÍA ĐẠT 7.0+ IELTS CHO 33 BẠN DUY NHẤT!!! 🎋

Tết nhất xong xuôi rồi, giờ là lúc quyết tâm bắt tay thực hiện mục tiêu năm mới đạt 7.0+. Không “xắn tay áo"...

DUY NHẤT 28 SLOTS: GIẢM 28%, TẶNG THÊM 45 NGÀY LUYỆN ĐỀ CÙNG BỘ TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN CÔNG PHÁ 800+ TOEIC 

Trước 2024 dự kiến nhiều biến động, chứng chỉ TOEIC sẽ là tấm vé thông hành, giúp bạn nắm chắc mọi cơ hội trong...

Tăng 2 band điểm kỹ năng Speaking – Writing, đạt 7.5 IELTS nhờ bộ đôi phòng ảo của Prep

Biết đến Prep qua một số người bạn đã từng học và đạt 7.0 IELTS, sau khi tìm hiểu và thấy nền tảng đáp...

Sinh viên năm cuối chinh phục 6.5 IELTS với bí quyết tự luyện IELTS tại nhà

Trước áp lực từ yêu cầu xét tốt nghiệp của trường và giấc mơ du học Singapore, cô sinh viên năm cuối Thùy Dương...

Tăng 200 điểm, “gặt hái” 935 điểm TOEIC sau gần 1 năm học cùng Prep

Là sinh viên năm 3 chuyên ngành Logistics trường Đại học Thăng Long, Ngọc Anh hiểu được tầm quan trọng của việc chuẩn bị...

Năm mới khởi đầu mới, vui mừng chào đón 20 bạn học viên điểm cao IELTS

Trong niềm vui mừng chào đón năm mới 2024, tháng 1 vừa qua, Prep cũng nhận được phiếu báo điểm của 20 bạn học...

Thành công chinh phục 7.0 IELTS cùng trợ thủ đắc lực VSR – VWR

Học luyện thi IELTS vốn không phải là hành trình dễ dàng nên Yến Nhi (Học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Bắc Kạn)...

10 phút mỗi ngày, bí quyết luyện thi IELTS Speaking đạt 6.5 trong 3 tháng

Học mãi không lên được band điểm, cô bạn Minh Châu lớp 12 đã từng rất nản trên con đường chinh phục IELTS -...

Kinh nghiệm nâng band thần tốc từ 4.5 lên 7.5 IELTS của cô bạn 2K6

Với quỹ thời gian eo hẹp và lịch trình bận rộn của học sinh cuối cấp, Thu Trang vẫn cố gắng dành thời gian...

Hành trình bật band 7.5 IELTS của Kim Tuyến và “người thầy – người bạn đồng hành Prep”

Vốn làm quen với IELTS từ khá sớm, cũng từng học qua các lớp học offline, online và tự học nhưng phải đến khi...

Để lại bình luận của bạn

Nội dung
Please enter your name here

Follow prepedu.com

Học viên điểm cao ⭐