Build Version :live_1.1.104

Miễn Phí Kiểm Tra Trình Độ

Kiểm tra trình độ hoàn toàn miễn phí.
Chỉ cần 1 tài khoản duy nhất, bạn có thể thực hiện các bài
Kiểm Tra Đầu Vào để xác định trình độ nhanh chóng.